PFRON dofinanowanie dla osób niepełnosprawnych

Wszystkie osoby niepełnosprawne mogą starać się o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON udzielane jest za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPS) właściwego dla swojego miejsca zamieszkania.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:

a) Według przepisów o świadczeniach rodzinnych, średni miesięczny dochód nie przekracza: 
-50% wynagrodzenia przeciętnego na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
-65% wynagrodzenia przeciętnego w przypadku osoby samotnej,

b) Zachodzi potrzeba rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

Na chwilę obecną nie istnieją przepisy określające sprzęt, który może być objęty dofinansowaniem.

Ocena oraz decyzja o zasadności złożonego wniosku o udzieleniu dofinansowania należy do kompetencji PCPR lub MOPS.

Aby skorzystać z dofinansowania należy przygotować:
-wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (formularz dostępny w każdym PCPR i MOPS)
-kserokopię aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność
-kserokopię dowodu osobistego
-kserokopię zlecenia lekarskiego na sprzęt, o który wnioskodawca się ubiega
-zaświadczenie o wysokości dochodów wszystkich członków rodziny
-faktura na sprzęt wystawiona przez sprzedawcę (w tej sprawie zapraszamy do kontaktu z infolinią 600 222 888)